خدمات پشتیبانی

شروع فعالیت پشتیبانی در گروه مهندسی آی‌كن، بعد از اتمام مراحل استقرار و عملیاتی‌شدن سیستم در مجموعه كارفرما می‌باشد. در مرحله استقرار شكل‌گیری حركت متناسب با شرائط و انتظارات اولیه كارفرمای محترم انجام شده و به مرحله استفاده كامل می‌رسد. اما عوامل متعددی از قبیل:

 • تغییر شرائط محیطی
 • تغییر نیازها
 • تغییر ساختار كاری
 • تغییر نقشه راه حركتی
 • مشكلات احتمالی حین استفاده اعم از مشكلات نرم‌افزاری یا تحلیلی

همراهی متخصصین گروه مهندسی آی‌كن، متناسب با زمان و مكان مورد نظر كارفرما را جزء جدایی‌ناپذیر حركت قرار می‌دهد. لذا این را وظیفه خود می‌دانیم كه همواره به عنوان مشاوری امین، متخصص، با دانش روز، دلسوز، متعهد و همواره در دسترس، در كنار خانواده كاری كارفرما بوده و خود را جزئی از آن مجموعه بدانیم. برای این حضور و همراهی سعی شده كانالهای مختلفی شكل گرفته و متناسب با زیرساختهای جدید ارائه خدمات، خدمتگزار كارفرمای محترم باشیم، كه در  ادامه به آنها اشاره شده است.

خدمات قابل ارائه در پشتیبانی

(متناسب با انتظارات كارفرما و تعهدات فیمابین)

 • بررسی و رفع مشكلات احتمالی پیش آمده در امر اجرا، استفاده یا خود نرم‌افزار

 • ارائه ویرایش‌های جدید نرم‌افزار و به‌روزرسانی نسخه مورد استفاده

 • آموزش‌های مجدد در سطح مختلف

 • خدمات سفارشی‌سازی متناسب با امكانات پویای محصولات

 • بازبینی دوره ای روند استفاده از قسمت‌های مختلف محصولات در سطح سازمان و ارائه مشاوره در جهت بهبود استفاده از آن

 • بازبینی دوره‌ای عملكرد آماری و عملیاتی نرم‌افزار و ارائه مشاوره در جهت بهبود آن

 • مشاوره در جهت بهبود عملكرد و كارایی بانك اطلاعاتی