خدمات پشتیبانی

شروع فعالیت پشتیبانی در گروه مهندسی آی‌کن، بعد از اتمام مراحل استقرار و عملیاتی‌شدن سیستم در مجموعه کارفرما می‌باشد. در مرحله استقرار شکل‌گیری حرکت متناسب با شرائط و انتظارات اولیه کارفرمای محترم انجام شده و به مرحله استفاده کامل می‌رسد. اما عوامل متعددی از قبیل:

 • تغییر شرائط محیطی
 • تغییر نیازها
 • تغییر ساختار کاری
 • تغییر نقشه راه حرکتی
 • مشکلات احتمالی حین استفاده اعم از مشکلات نرم‌افزاری یا تحلیلی

همراهی متخصصین گروه مهندسی آی‌کن، متناسب با زمان و مکان مورد نظر کارفرما را جزء جدایی‌ناپذیر حرکت قرار می‌دهد. لذا این را وظیفه خود می‌دانیم که همواره به عنوان مشاوری امین، متخصص، با دانش روز، دلسوز، متعهد و همواره در دسترس، در کنار خانواده کاری کارفرما بوده و خود را جزئی از آن مجموعه بدانیم. برای این حضور و همراهی سعی شده کانالهای مختلفی شکل گرفته و متناسب با زیرساختهای جدید ارائه خدمات، خدمتگزار کارفرمای محترم باشیم، که در  ادامه به آنها اشاره شده است.

خدمات قابل ارائه در پشتیبانی

(متناسب با انتظارات کارفرما و تعهدات فیمابین)

 • بررسی و رفع مشکلات احتمالی پیش آمده در امر اجرا، استفاده یا خود نرم‌افزار

 • ارائه ویرایش‌های جدید نرم‌افزار و به‌روزرسانی نسخه مورد استفاده

 • آموزش‌های مجدد در سطح مختلف

 • خدمات سفارشی‌سازی متناسب با امکانات پویای محصولات

 • بازبینی دوره ای روند استفاده از قسمت‌های مختلف محصولات در سطح سازمان و ارائه مشاوره در جهت بهبود استفاده از آن

 • بازبینی دوره‌ای عملکرد آماری و عملیاتی نرم‌افزار و ارائه مشاوره در جهت بهبود آن

 • مشاوره در جهت بهبود عملکرد و کارایی بانک اطلاعاتی