دفتر مرکزی گروه مهندسی آی کن

آدرس: تهران، بزرگراه حقانی، پلاک ۵۵

تلفن: ۴۱۸۳۷۰۰۰

نمابر: ۸۶۰۸۲۰۵۰

کدپستی: ۳۵۵۸۱-۱۹۶۹۹

null