تقویم آموزشی

یکی از رسالت های گروه مهندسی آی کن، نشر دانش به علاقمندان به یادگیری است.
در همین راستا و به منظور نیل به این هدف، آکادمی گروه مهندسی آی کن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید.
تقویم آموزشی آکادمی، شما را از زمان و نحوه برگزاری دوره های آموزشی مطلع خواهد کرد

50

وبینار شناسایی نیاز و ارایه راهکار در جهت تکمیل فرم معرفی فروش (اختصاصی همکاران آی کن)

مدرس : جناب آقای مهندس جمالی و جناب آقای مهندس نیکیان 1400/02/05 | 16
1.5 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار آشنایی با مفهوم سازمان الکترونیک

مدرس : فاضل شجاعی 1400/01/23 | 13:30
1.5 ساعت وبینار
50

وبینار آشنایی با زیرساخت های راهکار ICAN Standard BPMS

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1400/01/25 | 14:00
4 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار معرفی مزایای راهکار یکپارچه ساز در سازمان ها (ICAN ESB)

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1400/01/21 | 11:00
1 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 ( اسفند ماه ۹۹ )

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/12/11 | 10:00
8 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار آشنایی با زیرساخت های راهکار ICAN Standard BPMS

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/12/06 | 10:00
4 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/12/05 | 14:00
7 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار معرفی مزایای راهکار یکپارچه ساز در سازمان ها (ICAN ESB)

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/12/04 | 14:00
1 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL SERVER 2017 ( بهمن ماه ۹۹ )

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/11/19 | 14:00
8 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

دوره فشرده آموزش مقدماتی jQuery به همراه جذب کارشناسان برتر در گروه مهندسی آی کن

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/11/12 | 11:00
7 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار معرفی مزایای راهکار یکپارچه ساز در سازمان ها (ICAN ESB)

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/11/08 | 11:00
1 ساعت وبینار
به اتمام رسیده

وبینار آشنایی با زیرساخت های راهکار ICAN Standard BPMS

مدرس : اکرم ابراهیم اصفهانی 1399/11/05 | 13:00
4 ساعت وبینار