شهرداری استان گلستان

محصول مورد استفاده :

سیستم مدیریت کنترل پروژه

نرم افزار مدیریت کنترل پروژه شهرداری گلستان توسط گروه مهندسی آی کن و بر بستر نرم افزار BPMS آی کن تولید شده است. 

روال کلی نرم افزار مدیریت کنترل پروژه شهرداری گرگان به این صورت می ‌باشد که درخواستی که تایید شده و امکان تبدیل شدن به پروژه را دارد از طریق مسئول دفتر برای معاونت فنی ارسال می گردد. معاونت فنی با بررسی آن نظر قطعی خود را اعمال می کند و اگر درخواست تایید گردد تبدیل به فرم مدیریت درخواست می شود و در کارتابل معاونت فنی  قرار می گیرد، معاونت فنی با توجه به پروژه دستورات لازم جهت بازدید، نقشه برداری، طراحی و برآورد مالی آنرا می  دهد و در نهایت تمامی این آیتم ها در فرم مدیریت درخواست می نشیند و برآورد حجمی  و زمانی و ریالی آن حاصل می  شود و بعد از تایید نهایی این پروژه به مناقصه گذاشته می  شود.

بعد از آنکه پیمانکار مشخص گردید، راهبر پروژه برای پیمانکار یک حساب کاربری در اتوماسیون اداری فرزین (نرم افزار اتوماسیون اداری آی کن ) ثبت می کند و قرارداد آن را در فرم قرارداد وارد می کند تا از آن پس پیمانکار بتواند گزارشات خود را بصورت روزانه وارد سامانه کند و تمامی  ریزمتره های وارد شده در قالب گزارش روزانه برای ناظر مقیم ارسال می گردد و ناظر مقیم بعد از بررسی آن در بازه های زمانی مشخص مقادیر کلی آن را برای ناظر عالیه در قالب صورت وضعیت ارسال می کند.

برخی از امکانات و مزایای سامانه مدیریت کنترل پروژه شهرداری گلستان:

 1. امکان دریافت درخواست از دو طریق:
  الف) سامانه ١٣٧    
  ب) درخواست کتبی
 2. امکان مدیریت درخواستها توسط معاونت فنی
 3. امکان نظارت کامل معاونت فنی بر روی بازدیدها، نقشه برداری، طراحی، برآورد ریالی و رصد هر یک از مراحل انجام کار در قالب فرم مدیریت درخواست
 4. و ….

برخی از امکانات و مزایای سیستم درخواست انشعاب شهرداری گلستان:

 1. امکان پرداخت الکترونیک هزینه برقراری انشعاب
 2. امکان گزارش گیری از انشعابات واگذار شده به تفکیک شهرهای استان، بازه های زمانی
 3.  و ….

رتبه در دومین جشنواره راهکارهای جامع نرم افزاری آی کن: مقام دوم از دیدگاه داوران